Fotografie en meer

Sybolt Engelsma

Algemene voorwaarden Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign

Algemene Voorwaarden Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign wordt gesloten.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign verrichtte handelingen.
 2. Door schriftelijke of mondelinge toekenning van de opdracht op welke manier dan ook of door ondertekening van de offerte van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk op welk medium dan ook en ondertekend binnen 30 dagen, aan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Advieskosten en research

Hiermee wordt bedoeld, advies en research dat nodig is om niet standaard elementen te implementeren in de website.
Advisering en research tot een maximum van 3 uur worden niet berekend. Daarna wordt een bedrag van € 49,- per uur gefactureerd indien hier opdracht toe gegeven is. 

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 5. Facturering van een ontwerp en door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign te bestellen promotiematerialen vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 6. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft via welk medium dan ook.
 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15.
  Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

Artikel 6. Contentbeheer van de website

 1. Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.
 2. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s na oplevering van de website. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig kosteloos uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de oplevering van de website. In alle andere gevallen worden de kosten per uur aan de klant doorberekend.

Artikel 7. Technisch onderhoud van de website

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van het gebruikte CMS, plugins en het regelmatig maken van een backup van de database.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen CMS bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
 3. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 4. Kosten van het onderhoud worden per uur berekend en worden berekend vanaf de oplevering van de website, tenzij er een onderhoudscontract is overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever er voor kiest geen onderhoud uit te laten voeren door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign, is laatst genoemde niet verantwoordelijk te houden voor enige schade geleden aan de website, gegevensverlies, openbaar komen van privacy gevoelige gegevens of welke geleden schade door de opdrachtgever dan ook.

Artikel 8. Hosting en domeinnaam

 1. De betaling voor het verlengen van een domeinnaam en hosting dient bij vooruitbetaling te geschieden. Zodra de kosten voor het verlengen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan worden deze bij de hostingprovider aangevraagd.
 2. De jaarlijkse facturatie van hosting en domeinnaam vindt twee maanden voor de afloop van het hosting pakket en domeinnaam plaats.
 3. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is drie maanden voor de afloop. Deze opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zijn verstrekt, heeft Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Holtein11 kenbaar behoorde te zijn.
 5. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign of door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign.
  Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zo ver voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine tekstuele aanpassingen.
 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. De prestaties geleverd door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign binnen een onderhoudscontract bestaan uit hetgeen genoemd in artikel 7. Het aantal uren en de kosten worden nader overeengekomen door de opdrachtgever en Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign en worden schriftelijk vast gelegd.
 3. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 13. Levering en levertijd

 1. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 14. Copyright

 1. Alle aan Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen, noch zonder toestemming van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign of een bedrijf dat door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is ingeschakeld. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. 

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden

 1. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign doorgevoerd.
 2. Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Sybolt Engelsma Fotografie en Webdesign.

Opgemaakt 05 mei 2017, Ravenswaaij